ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ
ಕಾಳಿಂಗಸರ್ಪೆ
ಕಾಳಿಂಗಸರ್ಪದ ತೆನಸ್

ಕಾಳಿಂಗಸರ್ಪೆ ೫.೬ ಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟೊ ಬುಲೆಪುನ ವಿಸ್ವೊದ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದೊದ ವಿಸೊದ ಉಚ್ಚು ಆದುಂಡು. ಈ ಉಚ್ಚು ೬ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‍ದಾತ್ ತೂಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಉಚ್ಚುಲು ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಕಾಡ್ ಪ್ರದೇಸೊಡು ತುವೆರೆ ತಿಕ್ಕುವೊ. ಕಾಳಿಂಗಸರ್ಪದ ವೈಜ್ಙಾನಿಕ ಪುದರ್ ಒಫಿಯೊಫಗಸ್‌ ಹನ್ನಾ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರಡ್ ಇತ್ತ್‌ಂಡಲ, ರಭಸೊಡು ಪೋಪುಂಡು.[೧]

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ