ತೆಲುಗು ಪಾತೆರೊ ಭಾರತದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ & ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕುಲು ಪಾತೆರುನ ಭಾಷೆ. ನೆತ್ತ ಲಿಪಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿತ ಲೆಕನೆ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸುಲೆ ಕಾಲೊಡು ಆತ್ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲುಗುನುಲಾ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿನಿನ್ಪಿನೆನ್ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ತೆಲುಗು ಲಿಪಿ
ತೆಲುಗು ಪಾತೆರೊ

ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸುಲೆ ಕಾಲೊಡು ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಉಂತುದಿನ ಅನೇಕ ತೆಲುಗು ಅಪ್ಪೆಬಾಸೆದ ಕುಟುಂಬೊಲು ಮೂಲು ಉಲ್ಲ.

ಭಾಷೆತ್ತಾ ಇತಿಹಾಸಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಸಾಹಿತ್ಯಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ತುಳುಕ್ಕು ಕೊಡುಗೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.