ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ
ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ

ದ್ರಾಕ್ಷಿ [೧]ಪರ್ಂದ್ ಒಂಜಿ ರುಚಿತ ಪರ್ಂದ್. ದ್ರಾಕ್ಷಿಡ್ ಸುಮಾರ್ ಬಗೆ ಉಂಡು. ಉಂದು ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶೊಡ್ಡು ಭಾರತೊಗ್ ಬತ್ತುಂಡ್ ಪನ್ಪೆರ್. ದ್ರಾಕ್ಷಿಡ್ ಬೊಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು, ಅಂಚೆನೆ ಬಿತ್ತ್ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಿತ್ತ್ ದಾಂತಿನ ಪಂಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ವಿಧ ಉಂಡು. ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿದ ಪಾನಕ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಉಂಡು. ದ್ರಾಕ್ಷಿನ್ ಅರೆಗಾಲ ಕಾಲೊಡ್ ನುಂಗಾದ್ ದೀಪೆರ್. ನುಂಗೆಲ‍್ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ್ ಪಾಯಸ, ಸೀರ ಇಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಚೀಪೆ ತಿನಸುಲೆಗ್ ಬಲಸುವೆರ್. ಅಂಚೆನೆ ಈ ನುಂಗೆಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿನಸುಗ್ ಬಲಸುನೆಡ್ದಾವರ ತಿನಸುದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡ್.[೨]

ಪಿದಾಯಿದ ಕೊಂಡಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ