ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗದ ನಕ್ಷೆ

ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲು ಪಂಡ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಷೆಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ, ಮಧ್ಯ ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ,ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೊಕ್ಕ ನೇಪಾಲ ದೇಶಲೆಡ್ ಬಳಕೆಡ್ ಒಂಡು.ಉಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ.ಇತ್ತೆ ಈ ಕುಟುಂಬಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಭಾಷೆಲು ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೊಡ್ದ್‍ಲಾ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಭಾಷೆ ಆದ್ ಉತ್ತುಂಡ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶಲೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಭಾವಗ್ ಒಳಗಾದ್ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ೮೫ ಭಾಷೆಲಾದ್ ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು. ದೆಟ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಭಾಷೆಲೆನ ಪಟ್ಟಿ ತಿರ್ತ್ ಕೊರ್ತ್ಂಡ್.

ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಿದಾಯಿದ ಓದುಗ್ ಸಂಪರ್ಕಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೆಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ