ಪಾಲೆನ್ ಮಡಿತ್ತ್‌ದ್ ಮೂಡೆದ ಲೆಕೊ ಕಟ್ಟ್‌‍ದ್ ಅಯಿಟ್ಟ್ ಬಜ್ಜೆಯಿ, ಅಂಬಟೆ, ದೀಗುಜ್ಜೆ ಇಂಚ ತೋಟೊಡು ತಿಕ್ಕು ವಸ್ತುಲೆನ್ ಪತೊಂದು ಬರಿಯೆರೆ ಗಲಸುವೆರ್.


ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.