ಪಾಲೆತ ಮರ
ಪೂವು ಬುಡ್‍ನ ಪಾಲೆದ ಮರ

ಪಾಲೆ ಮರ[೧] ಉಂದು ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಪೇರ್ ಬರ್ಪುನ ಮರ. ನೆನ್ನ್ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಡ್ “Alstonia Scholaris”(commonly called blackboard tree, devil tree, ditabark, milkwood-pine, white cheesewood)[೨] ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ಮರ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರೊಗು ಬುಲೆವುನ ಮರ. ಉಂದು ರತೊದ ಆಕಾರೊಡು ಗೆಲ್ಲ್, ಇರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನ ಪಾಲೆ ಮರ[೩]. ಪೇರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ರಸ ಕೊರ್ಪುನ ಮರ. ಉಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಜಾರ್ದೆ/ಪೆರಾರ್ದೆ (ನವಂಬರ್/ದಶಂಬರ್)ತಿಂಗೊಲುಡು ಮಸ್ತ್ ಪೂ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಈ ಮರತ ಪೂತ ಪರಿಮಳ ಪೂರಕ್ಲೆನ್ಲಾ ಮತ್ತ್ ಬರ್ಪುನ್ ಲೆಕೊ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಪಗ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕ್‌ದು ತುಳುವೆರ್ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಮರ್ದ್ ಪರ್ಪೆರ್.[೪]

ಪಾಲೆ ಮರತ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಬಾಸೆಡ್ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  • ಕನ್ನಡ - ಹಾಳೆಮರ, ಏಳೆಲೆ ಹೊನ್ನೆ
  • ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - devil tree
  • ಸಂಸ್ಕೃತ - ಸಪ್ತಪರ್ಣ
  • ಕೊಂಕಣಿ - ಸ್ನಾಂತ್ ರೂಕ್
  • ಮಲೆಯಾಳಂ - ಏರಿಪಾಲಂ

ಪಾಲೆತ ಮರತ ಮರ್ದ್ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಂದೊಂಜಿ ಮರ್ದ್‌ದ ಮರ. ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಕಾಂಡೆಗ್ ಉರ್ಬುಲಿ ಪೋದು ಮರತ ಕತ್ತೆನ್ ಕಲ್ಲ್‌ಡ್ ಗುದ್ದುದು ಕೊನರೊಡು. ಕೆತ್ತೆನ್ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲ್‌ಡ್ ಕಡೆದ್ ಅಯಿತ ರಸೊನು ಪುಂಟೊಡು. ಅಯಿನ್ ಕಡೆನಗ ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿ, ಶುಂಟಿ ಜೀರ್ದರಿನ್ ಸೇರಾವೊಡು. ಪುಂಟ್‍ನ ರಸೊನು ಒಂಜಿ ಬಾಜನಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ಅಯಿಕ್ ಬೊಲ್ಲ್‌ಕಲ್ಲ್‌ನ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅತ್ತಂಡ ಕರ್ಬೊನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪಾಡೊಡು.[೫]

ಪಾಲೆತ ಮರತ ಬಗೆಟ್ ನಂಬಿಕೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಾಲೆತ ಮರತ ಕೆತ್ತೆನ್ ವರ್ಸೊಗೊರೊ ಪಂಡ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಆ ಮರಟ್ ಆ ದಿನೊ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದ್ ಸೇರ್ದಿಪ್ಪುಂಡುಗೆ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ. ಪಾಲೆತ ಮರಟ್ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಪಕ್ಕಿಲು ಕುಲ್ಲುದಿಪ್ಪುವೊಗೆ. ಅಂಚಾದ್ ಈ ಮರತ ಬಡೆಕ್ಕಾಯಿ ಮೆಯಿತ ಕೆತ್ತೆನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ರಸ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಪರ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. http://kannadigaworld.com/kannada/karavali-kn/273741.html
  2. https://recordingnature.wordpress.com/2010/11/06/devils-tree/
  3. http://www.icarelive.com/bedra/index.php?action=coverage&type=182
  4. ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ
  5. ಕರ್ನಾಟಕದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು, ಡಾ. ಮಾಗಡಿ ಆರ್. ಗುರುದೇವ, ದಿವ್ಯಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು. ೧೯೯೮
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಾಲೆ_ಮರ&oldid=80513"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು