ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ

ಪೆಲಕಾಯಿದ ದೋಸೆ ಉಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಪುನ ಪೋರ್ತುಡು ತುಲುವೆರ್ ವಿಸೇಸೊವಾದ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ತಿನಸ್.

ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ದುಂಬು ಬೊಲಂತೆ ಅರಿನ್ ನೀರ್ ಡ್ ಬೊದ್‍ಲೆರೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ದೀವೊಡು. ಅರಿ ಬೊದ್‍ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಜತ್‍ನ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಪಚ್ಚಿಲ್‍ನ್ ಬೊದ್‍ಲೆರೆ ಪಾಡ್‍ನ ಅರಿನ್ ಸರಿಯಾದ್ ದೆಕ್ಕ್ ದ್ ಅಯಿತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ಕಡೆವೊಡು. ಕಡೆನಗ ತಾರಾಯಿ ರುಚಿಕ್ಕ್ ಬೋಡಾಪುನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಡು. ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಂದನ್ ದೆತ್ತ್ ದ್ ದೋಸೆದ ಕಾವೊಲಿಡ್ ದೋಸೆ ಮೈಪೊಡು. ಉಂದೆನ್ ಪೆಲಕಾಯಿದ ದೋಸೆ, ಗಾರ್ಯ ಪಂಡ್‍ದ್‍ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ