ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ೧೯ನೇ ಶತಮಾನೊಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಸೀಕ್ ದಕ್ಲೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರ್. ಆರ್ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವೊಡೇ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿ ಪೊಂಜೊವು.

ಇಟೆಲಿ ದೇಶದ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ೧೮೨೦ಡು ಬಾರೀ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೇರದಾಯನ ಮಗಲಾದ್ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್. ಇಡೀ ಯೂರೋಪ್ ಖಂಡೊಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಬೇರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನರೆಗ್ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಗರೊಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಮಗಲೆಗ್ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ಂದೇ ಪುದರ್ ದೀಯೆರ್. ಬಾರೀ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆಡ್ ಬುಲೆಯಿನ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಆರೆನ ಇಷ್ಟೊಡೇ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೊನ್ ಲಂಡನ್ ಡ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ನರ್ಸ್ ಆಯೆರ್.

ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕ್ರಿಮಿಯಾ ಯುದ್ಧ ರಷ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಟರ್ಕಿದ ನಡುಟು ನಡತೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಪಗ ಟರ್ಕಿ ದೇಶೊಗು ಬೆಂಬಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನೆಡ್ದಾವರ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯೊನು ಟರ್ಕಿದಕ್ಲೆಗ್ ಬೆರಿಸಾಯೊಗ್ ಕಡಪುಡುಂಡು. ಸೈನಿಕೆರೆ ಸಾಯೊಗಾತ್ರ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ನರ್ಸ್ ಲೆನ ಗುಂಪುಡು ಅಡೆಗ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಬೇಲೆ ಬೆಂದೆರ್. ಸೈನಿಕೆರ್ ಗಾಯೊಲು ಗಜೆಲ್ದ್ ಸೈಪಿನೆನ್ ತೂದು ಅವುಲು ನಿರ್ಮಲ ಬೋಡುಂದು ಐತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚ ನಿಗಾ ದೆತೊಂಡೆರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ತೆನಸ್ ಲಾ ಎಡ್ಡೆಡೇ ತಯಾರಾಪಿನಂಚ ತೂವೊಂಡೆರ್. ಬೇನೆ ತಿನ್ಪಿನಾಕ್ಲೆನ್ ರಾತ್ರೆ ಪಗೆಲ್ ತೂವೊಂಡೆರ್. ರಾತ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಲಾಟಾನ್ ಪತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಿನೆಕ್ಕ್ ಅರೆಗ್ 'ಲೇಡಿ ವಿದ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್'ಂದೇ ಪುದರಾಂಡ್.

ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಬೆಂದಿನ ಬೇಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಗ್ ತೆರಿದ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಗ್ ಆರೊಂಜಿ ಕಾಕಜಿಲಾ ಬರೆಯೆರ್. ಕ್ರಿಮಿಯಾ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗ್ ಬತ್ತಿನ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವುಲು ಒಂಜಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶಾಲೆಲಾ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಇಂಚ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬೇಲೆಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಕನತ್ತ್ ಕೊರಿನಾರ್ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್.