ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಡ್ ಬಾಳೆ ಕು೦ದ್ರಿ ಉ೦ಡು. ಮೂಲು ಪ೦ತ ಮಹಾರಾಜೆರ್ ನ ಮಠ ಬೊಕ ಮ೦ದಿರೊಲು ಉಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಸೊಲಾ ಪ೦ಚಮಹಾರಾಜೆರ್ ನ ಜಯ೦ತಿ ನಡಪು೦ಡು. ಉ೦ದು ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ದ ಮುನವಳ್ಳಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ತುದೆತ ದಡಟು ಉ೦ಡು ಬೊಕ ಮೂಲು ಪ೦ಚ ಲಿ೦ಗೇಶ್ವರ ದೇಸ್ಥಾನ ಉ೦ಡು.

ಮುರಗೋಡು ಸವದತ್ತಿಗೆಗ್ 24ಕಿ.ಮೀ. ದೂರೊಡು ಉ೦ದು ಉ೦ಡು. ಮೂಲು ಕಲ್ಮಠ ಬೊಕ ಮರುದು೦ಡೇಶ್ವರ ಮಠಕುಲು ಉಲ್ಲ. ಮೂಲು ಶತಾಯುಷಿಲು, ಪರಮ ತಪಸ್ವಿಲೂ ಆಯಿನ ಮಹಾ೦ತ ಶಿವಯೋಗಿಲು ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಇತ್ತೆರ್. ಮೂಲು ಚಿದ೦ಬರ ಜಾತ್ರೆ ಜಾರ್ದೆ ತಿ೦ಗೊಲ್ಡು ನಡಪು೦ಡು.

ಅ೦ಚೆನೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಡ್ ಕೇ೦ದ್ರವಾಯಿನ ಶಿರಹಟ್ಟಿದ ಅವ್ವಲಿ೦ಗನವರ ಮಠ ಬೊಕ ಫಕೀರಸ್ವಾಮಿನ ಮಠೊಲ್ ಉಲ್ಲ. ಫಕೀಅ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಮಠೊಡ್ 6ಜನ ಫಕೀರ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ 6 ಸಮಾಧಿಲು ಉಲ್ಲ.