ಬೀಜದ ಮರಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಬೀಜದ ಮರ ಪಂಡ್ಂಡ ಗೇರು ಬೀಜಂದ್ ನಮ ಕನ್ನಡೊಡು ಪನ್‍ಪ್ಪತ್ತ ಅವ್ವೇ. ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಗೇರುನು ಬೀಜ ಪಂದೇ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕನ್ನಡೊಡ್ ಬೀಜ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ತೊ ಉಂಡು.ಅಂಡ ತುಳುಟ್ಟು ಬೀಜ ಪಂಡ ಅವು ಗೇರುಬೀಜನೇ. ದಾಯೆಪಂಡ ತುಳುಟ್ಟು ಬೀಜ ಪಂಡ ಬಿತ್ತ್ ಪನ್ಪಿ ಅರ್ತ ಅತ್ತ್. ಕನ್ನಡಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೀಜ ಪಂಡ ಬಿತ್ತ್ ಪನ್ಪಿ ಅರ್ತಡ್ ಉಂಡು.

ಬೀಜದ ಮರಟ್ಟ್ ಪರ್ಂದ್‍ಲಾ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೀಜಲಾ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಒವ್ವೆ ಪರ್ಂದ್ ದೆತ್ತ್ ತೂಲೆ ಬಿತ್ತ್ ಲ್ ಪೂರಾ ಪರ್ಂದ್‍ದ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನೆ ಆಂಡ ಬೀಜದ ಪರ್ಂದ್‍ದ ವಿಶೇಷನೇ ಅವುಲು ಪರ್ಂದ್‍ದ ಪಿದಯಿ ಬೀಜ. ಅಂಚಾದ್ ಬೀಜದ ಪರ್ಂದ್ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬೀಜದ_ಮರ&oldid=51903"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು