ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ

ಭಾರತೊದ ರಾಜ್ಯೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶೊಲು

ಭಾರತೊದ ರಾಜ್ಯೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶೊಲು

ಭಾರತೊ ಒಂಜಿ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯೊಲೆದ ಒಕ್ಕೂಟ.ಇಂದೆಟ್ ಇರ್ವತೊರ್ಂಬ ರಾಜ್ಯೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಏಳ್ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶೊಲು ಉಂಡು.

ರಾಜ್ಯೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.