ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಭಾರತ ದೇಶೊಗು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕ್‍ಡ್ ತಾಗೊಂದುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಶೊ. ದುಂಬು ದೆಕ್ಕ್ ಬರ್ಮಾ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್.

ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.