ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೧೯ ಜೂನ್ ೨೦೨೧

೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦

೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦

೨೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೨೦ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೬

೨೬ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೬

೧೩ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೬

೧೧ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೬

೧೦ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೬

೬ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪