ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೩೧ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೯

೨೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೯

೨೧ ಮೇ ೨೦೧೯

೨೨ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೮

೨೪ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೬ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೩ ಮೇ ೨೦೧೬

೨೩ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೬

೨೨ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೬

೨೨ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೫

೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೫

೧ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫

೫ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೪

೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೪

೩೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೦೮

೩೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೦೮