ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೩ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೨೧

೨ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೨೧

೧೨ ನವಂಬರ್ ೨೦೨೦

೧೮ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೨೦

೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೦

೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೦

೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೦