ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೧೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯

೧೩ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೯

೧೦ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೯

೨೦ ಜೂನ್ ೨೦೧೯

೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭

೧೪ ಮೇ ೨೦೧೭

೮ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭

೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೭

೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೭

೧೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೬

೧೨ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೬

೬ ಮೇ ೨೦೧೬

೨೭ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೬

೪ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೫

೩೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೫

೧೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೫

೩೦ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫

೨೯ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫

೨೮ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫

೬ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫

೯ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೫

೨೨ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೪

೧೭ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೪

೨೪ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೪

೩೦ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪

೨೮ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೪

೨೫ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೪

೧೬ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೩

೮ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೩

೨೮ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೩

೧೦ ಜೂನ್ ೨೦೧೩

೨೯ ಮೇ ೨೦೧೩

೨೩ ಮೇ ೨೦೧೩

೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೩

೨೮ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೨

೩೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೨

೧೬ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೨

೪ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೨

ಪರತ್ತ್ ೫೦