ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೧೭ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೮

೨೫ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೮

೧೧ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೭

೧೪ ಮೇ ೨೦೧೭

೫ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೬

೧೨ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೬

೧೩ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೫

೧೬ ಮೇ ೨೦೧೫

೧೩ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೫

೧೦ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೩

೧೮ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೩

೨ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೩

೧೬ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೩

೧೬ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೩

೨೯ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೩

೫ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೨

೨೩ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೨

೭ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೨

೧೨ ಜೂನ್ ೨೦೧೨

೧೮ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೨

೭ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೨

೬ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೨

೨ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೨

೨೭ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೨

೨೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೨

೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೨

೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೨

೧೫ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೧

೨೦ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೧

೧೩ ಜೂನ್ ೨೦೧೧

೧೨ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೧

೭ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೧

೧೯ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೦

೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೦

೨ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೦

೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೦

೨೪ ದಸಂಬರ್ ೨೦೦೯

೩೦ ನವಂಬರ್ ೨೦೦೯

೩ ನವಂಬರ್ ೨೦೦೯

೧೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೯

ಪರತ್ತ್ ೫೦