ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೨ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೯

೭ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೬

೧೮ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೫

೧೭ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೫

೧೭ ಜೂನ್ ೨೦೧೫

೨೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೪

೧೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೪

೨೯ ಜೂನ್ ೨೦೧೪

೨೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೩

೩೦ ಜನವರಿ ೨೦೧೩

೧೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೨

೧೯ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೧

೧೬ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೧

೪ ಜೂನ್ ೨೦೧೦

೪ ಮೇ ೨೦೧೦

೧೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೦

೧೩ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೦

೨೧ ಮೇ ೨೦೦೯

೬ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೯

೮ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೦೯

೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೦೯

೯ ಜನವರಿ ೨೦೦೯

೧೭ ದಸಂಬರ್ ೨೦೦೮

೧೦ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೦೮

೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೦೮

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೦೮

ಪರತ್ತ್ ೫೦