ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೧೬ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೨೨

೧೩ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೨೨

೧೨ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೨೨

೧ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೬

೩೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೧೬ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೬ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೪ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೬

೩ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೬

೨೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೫

೨೫ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೪

೧೯ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೪

೨೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೪

೧ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೦೮