ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೧ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೩೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೫

೨೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೫

೨೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೫

೧೬ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೫

೧೩ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೫

೨೪ ಜೂನ್ ೨೦೧೫

೩೧ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೪

೨೩ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೪

೨೨ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೪

೯ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೪

೮ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೪

೫ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೪

ಪರತ್ತ್ ೫೦
"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:History/ನೊಬೆಲ್"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು