ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೨೬ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೧

೨೯ ಜೂನ್ ೨೦೨೦

೩೦ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೦

೨೯ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೦

೨ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೯

೧೨ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೭

೧೧ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೭

೯ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೭

೨೪ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೬

೫ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೬

೨ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೬

೬ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೬

೧೯ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೫

೧೮ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೫

೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೪

೨೯ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪

೨೫ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪