ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೨೯ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬

೨ ಸಪ್ಟಂಬರ ೨೦೧೬

೧೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೬ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೨೦ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೬

೨೭ ಜೂನ್ ೨೦೧೬

೨೬ ಜೂನ್ ೨೦೧೬

೨೫ ಜೂನ್ ೨೦೧೬

೧೯ ಜೂನ್ ೨೦೧೬

೧೪ ಜೂನ್ ೨೦೧೬

೧೮ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೬

೮ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೬

೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬

೩ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೫

೨೮ ಅಕ್ಟೋಬರ ೨೦೧೫

೩ ಅಕ್ಟೋಬರ ೨೦೧೫

೧೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೫

೨೬ ಜೂನ್ ೨೦೧೫

೨೫ ಜೂನ್ ೨೦೧೫

೨೮ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೫

೨೩ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೫

ಪರತ್ತ್ ೫೦