ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೨೯ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೭

೧೪ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೭

೨ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೭

೧ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೭

೨೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೭

೨೩ ಜೂನ್ ೨೦೧೭

೯ ಜೂನ್ ೨೦೧೭

೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೭

೩ ಜೂನ್ ೨೦೧೭

೨೯ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೬

೨ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೬

೧೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೬ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೨೦ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೬

೨೭ ಜೂನ್ ೨೦೧೬

೨೬ ಜೂನ್ ೨೦೧೬

೨೫ ಜೂನ್ ೨೦೧೬

೧೯ ಜೂನ್ ೨೦೧೬

೧೪ ಜೂನ್ ೨೦೧೬

೧೮ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೬

೮ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೬

ಪರತ್ತ್ ೫೦