ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೨೬ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೮

೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮

೨೨ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೮

೧೨ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೮

೨೯ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೭

೧೪ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೭

೨ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೭

೧ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೭

೨೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೭

೨೩ ಜೂನ್ ೨೦೧೭

೯ ಜೂನ್ ೨೦೧೭

೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೭

೩ ಜೂನ್ ೨೦೧೭

೨೯ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೬

೨ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೬

೧೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೬ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೨೦ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೬

೨೭ ಜೂನ್ ೨೦೧೬

೨೬ ಜೂನ್ ೨೦೧೬

ಪರತ್ತ್ ೫೦