ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦

೩ ಮೇ ೨೦೨೦

೩೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦

೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೨೦

೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯

೧೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯

೬ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೮

೨ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೬

೨೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೧೨ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೬

೨೧ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೬

೨೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬