ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೨೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೦

೧ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭

೨ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೨೯ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೬

೧೭ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೩

೨೩ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೧

೨೮ ಮೇ ೨೦೧೧

೩೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೦೮