ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೩ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೨೧

೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೧

೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೧

೧೫ ನವಂಬರ್ ೨೦೨೦

೧೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೬

೧ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೫

೨೮ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೫

೧೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೫

೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೫

೨೬ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೫

೨೩ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೫

೨೦ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೫