"ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ" ಆವೃತ್ತಿಲೆನ ನಡುತ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊ

ಕಿ
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದೆರೆ ಬಾಸನೊದ ಒಂಜಿ ತುಂಡು
ಕಿ
ಕಿ (ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದೆರೆ ಬಾಸನೊದ ಒಂಜಿ ತುಂಡು)
*ರಾಮಕೃಷೆರ್ ೧೮೮೬, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೬ದಾನಿ ತೀರ್ದ್ ಪೋಯೆರ್.
==ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾ ನಂದೆರೆನ ಬಾಸನೊ==
#[[File:Vivekananda1.ogg |ಜಾಗತಿಕ ದಾರ್ಮಿಕ ಸಬೆಟ್ ೧೮೯೩ಡ್ ವಿವೇಕಾನಂದೆರ್ ಮಲ್ತ್‌ನ ಬಾಸನೊSpeechSpeech given by Vivekananda at the world religious conference, 1893.]]
#[[File: Swami Vivekananda.ogg |Swami Vivekananda name pronunciation in Bengali]]
==ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಟೊತ ಉದಿಪನ==
*ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರ್ ತೀರ್‍ನ ಬುಕ್ಕೊ ಆರೆನ ಮಟೊಗು ಬರ್ಪುನ ಸಂಪೊತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್. ಇಂದೆಡ್ದಾವರೊ ನರೇಂದ್ರೆರ್ ಬೇತೆಬೇತೆ ಜಾಗೆನ್ ನಾಡ್‍ಯೆರ್. ಬಾರನಗರೊಡು ನರೇಂದ್ರೆರ್ ಪರಕ್ಕೊಲಿ ಇಲ್ಲ್‌ನ್ ಕ್ರಯೊಗು ದೆತೊಂಡೆರ್. ಆ ಇಲ್ಲ್‌ನ್ ಸದ್ಯೊಗು ಮಟೊ ಮಲ್ಪುನೆಂದ್ ಯೋಚಿಸಯೆರ್. ಇಲ್ಲ್‌ದ ದುಡ್ಡುನು ಬಿಚ್ಚೆಡ್ ದಿಂಜಾಯೆರ್.
೩,೫೪೮

edits

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:MobileDiff/55361"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು