ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಾತ ಭಾಷೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥೊಲು ಮಾತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಡೆ ಬರೆತೆರ್. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಭಾಷೆಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ತ್೦ಡ್. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಕುಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಡ್ ನಡಪುಂಡು. ಭಾರತ ದೇಶೊಡು 17 ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೊಲು ಉಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತಭಾರತೀ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಧೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲೊಡುಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ ಪಾತೇರೊಡು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆನ್ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಕಲ್ಪೊಡು, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಡು ಪಂಡ್ದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದ್ ಉಂಡು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಲಾ ಉಂಡು.

ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾತೆರೊ


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.