ಅಂಬಿ ಕೈಕಂಜಿಲು (ಜಾನುವರೊ)ಲು ತಿಂದ್‌ದ್ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡುನ ಪೀಯಿ.

ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿ

ಅಂಬಿದ ಬಗೆಕುಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕಂದಂಬಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕಂಜಿಲೆನ ಅಂಬಿ, ಉಂದು ಮಾಂತ ಸುದ್ದೊತ ಕೆಲಸೊಗು ಅಪುಜಿ.

ಪಚ್ಚಂಬಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಜಿ ಅಂಜಬಿ, ನೆನ್ನ್ ಮಣ್ಣ್‌ದ ನೆಲಕ್ಕ್ ಅಂಬಿ ಕೆರೆಪಿಯರ ಬೋಡಪುಂಡು.

ಬಜಂಟ್ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ದೊಂಬುಟ್ ಉಲುಂಗುನ ಅಂಬಿ

ನಂಬೊಲಿಕೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  • ಅಂಬಿಗ್ ಉಬ್ಬಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ
  • ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ಂಡ ಸುದ್ದ ಅಪುಂಡು

ಪಾತೆರೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  • ಅಂಬಿಡ್ ಒರಸಾರಿ ಮಳ್ಪುನಿ.
  • ಕಂಜಿದ ಅಂಬಿ ಸುದ್ದೊಗುಲಾ ಅತ್ತ್ ಮರ್ದ್‌ಗ್ಲ ಅತ್ತ್.
  • ಪರ ಕಾಂಟ್ಯಗ್ ಅಂಬಿದ ಬಲೊ ಪರ ಸರ್ರೊಗು ಗಂಜಿದ ಬಲೊ.
  • ಅಂಬಿಗ್ ಬಜಂಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಂಬಿ&oldid=144236"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು