ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಾಮಾನ್ಯೊ ಹಕ್ಕ್‌ ನಿರಾಕರಣೆಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮಾನ್ಯತೆದ ಒವ್ವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಓಪನ್-ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಹಕಾರಿ ವಿಶ್ವಕೋಶ; ಅಂಚ ಪಂಡ, ಮಾನವ ಜ್ಞಾನೊದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಗುಂಪುಲೆನ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಸಂಘ. ಯೋಜನೆದ ರಚನೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಉಪ್ಪುನ ಏರೆಗ್ಲಾ ಅಯಿತ ವಿಷಯೊನು ಬದಲಾವರೆ ಅನುವು ಮಲ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲೆಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ, ನಿಖರ ಅತ್ತಂದೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿನ್ ಒದಗಿಸೆರೆ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಪರಿಣತಿ ಇತ್ತಿನ ಜನಕುಲು ಅಗತ್ಯವಾದ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತ್ಜೆರ್ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ದಯಮಲ್ತ್ ತೆರಿಪಾಲೆ.

ಅಂಚ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿನ್ ತೂವೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥ ಅತ್ತ್; ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಈರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಆಂಡಲಾ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಮಾಹಿತಿದ ಮಾನ್ಯತೆನ್ ಖಾತರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಲೇಖನೊದ ವಿಷಯೊನು ಇತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತ್ ದ್, ಧ್ವಂಸ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಅತ್ತಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಇತ್ತ್ ಂಡಲಾ ಏರೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರೊಲೆಡ್ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗ್ ಅನುಗುಣವಾತ್ ಇಜ್ಜಿ. ಬೇತೆ ವಿಶ್ವಕೋಶೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೃತಿಲೆಡ್ ಲಾ ನಿರಾಕರಣೆಲು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಗಮನಿಸೊಡು.

Our active community of editors uses tools such as the Special:RecentChanges and Special:NewPages feeds to monitor new and changing content. However, Wikipedia is not uniformly peer reviewed; while readers may correct errors or engage in casual peer review, they have no legal duty to do so and thus all information read here is without any implied warranty of fitness for any purpose or use whatsoever. Even articles that have been vetted by informal peer review or featured article processes may later have been edited inappropriately, just before you view them.

None of the contributors, sponsors, administrators or anyone else connected with Wikipedia in any way whatsoever can be responsible for the appearance of any inaccurate or libelous information or for your use of the information contained in or linked from these web pages.

No contract; limited license

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

Please make sure that you understand that the information provided here is being provided freely, and that no kind of agreement or contract is created between you and the owners or users of this site, the owners of the servers upon which it is housed, the individual Wikipedia contributors, any project administrators, sysops or anyone else who is in any way connected with this project or sister projects subject to your claims against them directly. You are being granted a limited license to copy anything from this site; it does not create or imply any contractual or extracontractual liability on the part of Wikipedia or any of its agents, members, organizers or other users.

There is no agreement or understanding between you and Wikipedia regarding your use or modification of this information beyond the Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License (CC-BY-SA) and the GNU Free Documentation License (GFDL); neither is anyone at Wikipedia responsible should someone change, edit, modify or remove any information that you may post on Wikipedia or any of its associated projects.

Any of the trademarks, service marks, collective marks, design rights or similar rights that are mentioned, used or cited in the articles of the Wikipedia encyclopedia are the property of their respective owners. Their use here does not imply that you may use them for any purpose other than for the same or a similar informational use as contemplated by the original authors of these Wikipedia articles under the CC-BY-SA and GFDL licensing schemes. Unless otherwise stated Wikipedia and Wikimedia sites are neither endorsed by nor affiliated with any of the holders of any such rights and as such Wikipedia cannot grant any rights to use any otherwise protected materials. Your use of any such or similar incorporeal property is at your own risk.

Wikipedia contains material which may portray an identifiable person who is alive or deceased recently. The use of images of living or recently deceased individuals is, in some jurisdictions, restricted by laws pertaining to personality rights, independent from their copyright status. Before using these types of content, please ensure that you have the right to use it under the laws which apply in the circumstances of your intended use. You are solely responsible for ensuring that you do not infringe someone else's personality rights.

Jurisdiction and legality of content

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

Publication of information found in Wikipedia may be in violation of the laws of the country or jurisdiction from where you are viewing this information. The Wikipedia database is stored on servers in the United States of America, and is maintained in reference to the protections afforded under local and federal law. Laws in your country or jurisdiction may not protect or allow the same kinds of speech or distribution. Wikipedia does not encourage the violation of any laws, and cannot be responsible for any violations of such laws, should you link to this domain or use, reproduce or republish the information contained herein.

Not professional advice

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

If you need specific advice (for example, medical, legal, financial or risk management), please seek a professional who is licensed or knowledgeable in that area.