ಅಮೀಬಾ (Amoeba/əˈmiːbə/;ಉಚ್ಚರಿಸವುನೆ ಅಂಬಾ; ಬಹುವಚನೊ ಎಬಾಸ್(am(o)ebas) ಅತ್ತಂಡ ಅಮೀಬಾಯ್ಡ್(am(o)ebae / əˈmiːbi /).[೧] ಲೆಪ್ಪುನೆ. ಉಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕೋಶ ಅತ್ತಂಡ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿ. ಉಂದು ತನ್ನೊ ಸಾಮರ್ಥ್ಯೊಗು ತಕ್ಕ ಆಕಾರೊನು ಬದಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಯೆ ಅತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಆಪುನ ಜೀವಿ.[೨]

ಅಮೀಬಾದ ದೇಹೊ ರಚನೆ

ಅಮೀಬಾ ಒಂಜಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿ. ಕೇವಲ ೦.೨೫ ಮಿ.ಮೀಟರ್‌ದ್ದ್ ೨.೫ ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುನ ಇಂದೆನ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಡ್ ತೂವೊಲಿ. ಕೆಲವು ನೀರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಚೌಗು ಪ್ರದೇಸೊಲೆಡ್ ಜೀವಿಸಂಡ,ಕೆಲವು ನರಮಾನಿ ಬುಕ್ಕೊ ಪ್ರಾಣಿಲೆ ದೇಹಡ್ ವಾಸ ಮಲ್ಲಪುಂಡು. ಕೇವಲ ಒಂಜೇ ಜೀವಕೋಶನ್ ಉಂದು ಹೊಂದ್‍ದ್ ಇಂದೆಕ್ ಒವ್ವೇ ಆಕಾರೊ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಮಾತ ಜೀವಕೋಶಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಇಂದೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆತ ಸುತ್ತ ತೆಲುಪುದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಇಪ್ಪುನ ಕವಚೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಕವಚೊದ ಮೂಲಕೊ ನೀರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಆಮ್ಲಜನಕ ಜೀವಕೋಶ ಪ್ರವೇಸೊ ಆಪುಂಡು.

Wilson1900Fig3.jpg
Wilson1900Fig6.jpg

ಅಮೀಬಾ ಬದುಕುನ ಕ್ರಮೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಅಮೀಬ ಗುಂಡಿ, ಪಲ್ಲಲೆಡ್ ಕೆಸರ್ ಇರೆ ಇಂಚ ಬದುಕುನ ಪರಪುನ ದಿಂಜ ಕಿನ್ಯಜೀವಿ. ಪ್ರೊಟೊಝೋವ ವರ್ಗೊಗು ಸೇರ್ದುಂಡು. ವ್ಯಾಸೊ ಸುಮಾರ್ 1"/100. ದೇಹೊರಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸರಳ. ಜೀವರಸೊದ ಪಿದಯಿದ ಮೆಯಿ (ಎಕ್ಟೊಪ್ಲಾಸಂ) ತಿಳಿಯಾದ್ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ್ ಉಲಯಿದ ಮೆಯಿ(ಎಂಡೊಪ್ಲಾಸಂ) ಕಣಕಣವಾದ್ ದಿಂಜ ನೀರ್ ರೂಪೊಡುಂಡು. ಉಲಯಿದ ರಸೊಡು ಒಂಜಿ ನಡುಬೀಜೊ (ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್), ಚಕ್ರಾಕಾರೊದ ಒಂಜಿ ಸಂಕೋಚನ ಅವಕಾಸೊ(ಕಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೈಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯುಯೊಲ್) ಅಂಚನೆ ತೆನಸ್‍ಡ್ದ್ ದಿಂಜಿನ ದಿಂಜ ತೆನಸ್‍ಲೆ ಕುಹರೊಲು ಉಲ್ಲೊ. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕೊ ತೋಜಾವುನಂಚ ಜೂವೊಡುಪ್ಪುನ ಅಮೀಬೊಗು ಒವ್ವೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟೊ ಆಕಾರೊ ಇದ್ದಿ; ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕ್ ಅಯಿತ ಆಕಾರೊ ಬದಲಾವೊಂದಿಪ್ಪಂಡು. ಅಯಿತ ಮೆಯಿಡ್ದ್ ಅಪಾಪಗ ಪಿದಯಿ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವಿಥ್ಯಾಪಾದ ಪನ್ಪಿನ (ಸೂಡೊಪೋಡಿಯ) ಅಂಗೊಲೆ ಇಂದೆಕ್ ಕಾರಣೊ. ಉಂದು ಅಯಿತ ಚಲನಾಂಗೊಲು. ಅಮೀಬ ತನ್ನೊ ಇಚ್ಚೆದಂಚ ಮಿಥ್ಯಾಪಾದೊಲೆನ್ ಕೊರು. ಅವೆನ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದಾನಗ ದೆತ್ತ್‌ತ್ ಪಾಡೊನ್ಬು. ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಏಪೊಲಾ ತೋಜಿಂಡಾ ಸಾಸಿತೊ ಅಂಗೊ ಅತ್ತ್.

ಅಮೀಬಾದ ವಂಸೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಅಮೀಬಾದ ಬುಲೆನಗ ನಿರ್ಲಿಂಗರೀತಿದ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ದಿಗ್ ತಯಾರಾಪುಂಡು. ಈ ಕ್ರಿಯೆಡ್ ನಡುಬೀಜೊ ಸರಿಯಾದ್ ರಡ್ಡ್ ಬಾಗೊ ಆಪುಂಡು. ಜೀವರಸೊ ರಡ್ಡ್ ಬಾಗೊ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ರಡ್ಡ್ ಕಿನ್ಯ ಅಮೀಬೊಲು ಸ್ರಿಸ್ಟಿಯಾಪುಂಡು. ಉಂದು ಅಯಿತ ಅಪ್ಪೆಲೆಕೊ ಪರತೊಂದು, ತೆನಸ್‍ನ್ ತಿಂದೊಂದು ಬುಲೆದ್ ಮಲ್ಲೆ ಆದ್ ಸಂತಾನೊ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಂತಾನೊ ಆಪುನ ಮಾದರಿಗ್ ದ್ವಿದಳನ(ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್) ಪನ್ಪೆರ್. ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆನ್ ಪುಡತ್‍ದ್ ರಡ್ಡಾಪುನೆಡ್ದಾರೊ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲಾ ತನ್ನೊ ಸಂತಾನರೂಪೊಡು ದುಂಬರಿಪುನೆಡ್ದಾರ ಅವು ಸೈಪುಜಿಂದ್ ಪನೊಲಿ.

ಛಾಯಾಂಕಣಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಅಮೀಬಾ ಪ್ರೋಟಿಯಸ್ ಚಲನೆ
ಅಮೀಬಾ ಡಾಯಾಟಮ್‍ನ್ ಪರಡುದುಂಡು

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. "Amoeba" Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151122195608/http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/amoeba |date=22 November 2015 at Oxforddictionaries.com
  2. Cite book|title = Dictionary of Microbiology and Molecular Biology, 3rd Edition, revised|last = Singleton|first = Paul|publisher = John Wiley & Sons|year = 2006|isbn = 978-0-470-03545-0 |location = Chichester, UK|pages = 32
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಮೀಬಾ&oldid=128541"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು