ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ[೧] ಪಿತಾಮಹೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವೈಜ್ನಾನಿಕವಾದ್ ಅದ್ಯಾಯನ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್[೨]. ಮೇರ್ 158 ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂವಿಧಾನಲೆನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ದ್ the politics ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ದೆರ್. ಮೇರ್ ಕ್ರಿ.ಪೂ 387 ಗ್ರೀಕ್ ಸ್ಟಾಗಿರಡ್ ಜನಿಸಿಯೆರ್. ಮೆರೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಮೆಸೆದೊನಿಯ ಅರಸೆರ್ನ ರಾಜವೈದ್ಯರ್ ಅದುದ್ ಇತ್ತೆರ್. ಎಲ್ಳಡೆ ಮೆರ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ,ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ,ಸಂಗೀತ,ವಿಜ್ನಾನ,ಪೌರನೀತಿ,ಗಣಿತ ನೆಟ್ಟ್ ಪರಂಗತೆರ್ ಅದುದ್ ಇತ್ತೆರ್. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟೋ ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಜ್ನಾನಿನೊಟ್ ಸೆರೊಂಡೆರ್. ಪ್ಲೇಟೋನ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ನಿರ್ದೆಶೆಕೆರ್ನ ಹುದ್ದೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬೆಜರ್ ಅದುದ್ ಲೈಸಿಯಮ್ ಪನ್ಪಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಬಿಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗ್ ಗುರುವಾದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಮೇರ್ ಬರೆತಿನ ಪುಸ್ತಕ the politics,history of animals,metaphysics ಇತ್ಯಾದಿ.[೩]

ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್
Aristotle Altemps Inv8575.jpg
ಜನನೊದ ತಾರೀಕ್384 BCE
ಪುಟ್ಟ್‌ನ ಜಾಗೆStagira
ಸೈತಿನ ತಾರೀಕ್322 BCE
ಸೈತಿನ ಜಾಗೆಚಾಲ್ಕಿಡಾ
ಬೇಲೆತತ್ವಜ್ಞಾನಿ
ಪಾತೆರುನ ಬುಕ್ಕೊ ಬರೆಪುನ ಬಾಸೆAncient Greek
ಲಿಂಗೊಆನ್
ಕಂಡನಿ/ಬುಡೆದಿPythias
ಕುಟುಮ್ಮೊದ ಪುದರ್ ಹೆಸರುno value
ಜೋಕುಲುNicomachus
ಇಲ್ಲ್ಅಥೆನ್ಸ್, ಅಥೆನ್ಸ್

ಉಲ್ಲೇಖಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. http://www.iep.utm.edu/aristotl/
  2. https://www.britannica.com/biography/Aristotle
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle