ಅಹಲ್ಯ/ಅಹಲ್ಯೆ ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣೀಯೆರಾಯಿನ ಪಂಚಕನ್ಯೆಯೆರೆಡ್ ಪ್ರಮುಖೆ. ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿನ ಬುಡೆದಿ. ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆ ಪಂದ್‌ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯಿನಾಲ್. ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹಕ್ಕಾದ್ ಅಲೆನ ಕಂಡನಿರ್ದ ಶಾಪೊಗು ಗುರಿಯಾದ್‍ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮರ್ದಾದ್ (ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಅವತಾರ) ಶಾಪೊರ್ದು ವಿಮೋಚನೆ ಆಯಲ್. ಬ್ರಹ್ಮೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತ್‌ನ ಪೊಂಜೊವುನಕುಲೆಡ್ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಂಜೊವು ಅಹಲ್ಯೆ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು.

ಅಹಲ್ಯ
Member of Panchakanya
A painting of a young fair woman clad in a white sari with a red border stands, leaning on a tree, as she moves her left hand through her long black hair and holds a flower basket in her outstretched right hand.
ಅಹಲ್ಯ by Raja Ravi Varma (1848–1906)
ದೇವನಾಗರಿअहल्या
ಸಂಸ್ಕೃತಅಹಲ್ಯ
AffiliationRishi (sage), panchakanya
ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆGautama's hermitage
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಸಯೊಲು
ಸಂಗಾತಿGautama
ಸಂತತಿShatananda (according to Ramayana)

ಅಹಲ್ಯೆನ ಪುಟ್ಟು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಊರ್ವಶಿನ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಪೊಲಿಪುನ ಉದ್ದೇಶೊರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅಹಲ್ಯೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೆ ಪಂದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣೊಡು ಉಲ್ಲೇಕೊ ಉಂಡು.[೧][೨]ಸಪ್ತರ್ಷಿಕುಲು ಮಲ್ತ್‌ನ ತ್ಯಾಗದ ಚಿತಾಭಸ್ಮೊರ್ದು ಅಹಲ್ಯೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿಕ್ಕ್ ಉಡುಗೊರೆದ ಒರುಟ್ಟು ಕೊರಿಯೆ.[೩][೪]

ಅಹಲ್ಯೆ ಜೋಕುಲು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ರಾಮಾಯಣ ಅಹಲ್ಯನ ಮಗೆ ಶತಾನಂದ (ಸೈತಾನಂದ), ಕುಟುಂಬ ಅರ್ಚಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಥಿಲಾದ ರಾಜೆ ಜನಕನ ಉಪದೇಶಕೆ ಪಂದ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸವುಂಡು. ಈ ಆವೃತ್ತಿಡ್, ಶತಾನಂದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ್ ಆಯನ "ಹೆಸರಾಂತ" ಅಪ್ಪೆನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಆತಂಕೊಡು ಕೇನುವೆ. ಉಂದೆಕ್ಕ್ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ್, ಮಹಾಭಾರತ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಅಣ್‌ ಜೋಕುಲೆನ್‌ ಉಲ್ಲೇಖಿಸವುಂಡು:
 • ಕೈಟ್ ಬಾಣೊದುಟ್ಟುಗು ಪುಟ್ಟ್‌ನ ಶರದ್ವಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿರಕರಿ, ಅಕಿಲೆನ ಕಾರ್ಯಲೆನ ಬಗೆಟ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಕವಾದ್ ಸಂಸಾರೊದ ದುಂಬು ನೂಕುನೆಕ್ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಉಂದು ಅತ್ತಂದೆ, ಪುದರ್ ಕೊರಂದ್‌ನ ಮಗಳ್‍ನ್‌ಲಾ ನಿರೂಪಣೆಡ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದ್ಂಡ್. ವಾಮನ ಪುರಾಣೊಡು ಜಯ, ಜಯಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪರಾಜಿ ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್.

ಇತಿವೃತ್ತ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಅಹಲ್ಯೆನ ಅಮ್ಮೆ ಮುದ್ಗಲ ಮಹರ್ಷಿ. ಸೋದರೆ ದೀವೋದಾಸ. ಮಗೆ ಶತಾನಂದೆ. ಮಸ್ತ್ ರೂಪವತಿ ಆಯಿನ ಅಹಲ್ಯೆನ್‌ ಇಂದ್ರೆ ಮೋಹಿಸಾದ್ ಕಂಡನಿ ಆಶ್ರಮೊಡು ಇಜ್ಜಂದಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಆಯನ ವೇಷೊನು ಪಾಡೊಂದು ಅಲೆನ ಸಂಗೊನು ಬಯಸ್‌ದ್ ಬರ್ಪೆ. ಈ ವೃತ್ತಾಂತ ಗೌತಮ ಋಷಿಗ್ ತೆರಿದ್ ಆಲೆನ್ ಶಿಲೆ ಆಲ ಪಂದ್ ಶಪಿಸವೆ.
 • ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶೊರ್ದು ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ತೆರಿಪಾವೆ. ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏರೆನಲಾ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಬೂರಂದೆ ಪರಿತಪಿಸವೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಶಾಪ ಕೊರ್ತೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ರಾಮಾಯಣೊಡು ಪಂತ್ಂಡ್. ರಾಮದರ್ಶನೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಪ ಮುಕ್ತಲಾಯಿನ ಅಹಲ್ಯೆನ್ ಗೌತಮೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಾಯೆ.
 • ಈ ಕಥೆ ಮಹಾಭಾರತೊಡುಲಾ ರಾಮಾಯಣೊಡುಲಾ ಬರ್ಪುಂಡು. ಗೌತಮನ ಶಿಷ್ಯೆ ಆಯಿನ ಉದಂಕೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಗಾದ್ ಅಹಲ್ಯೆನ ಇಷ್ಟೊದಂಚ ಸೌದಾಸ ರಾಜನ ಬುಡೆದಿನ ಓಲೆಲೆನ್ ಕನತ್‌ದ್‌ ಕೊರ್‌ನ ಕತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ್ ಉಂಡು.[೫]

ಅಹಲ್ಯೆಗ್ ಶಾಪ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಸುರಾಧಿಪತಿ ಆಯಿನ ಇ೦ದ್ರದೇವೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೊರ್ದು ಭೂಮಿದಂಚಿ ಬಾಗ್ಗ್‌ದ್ ತೂನಗ, ಸ್ತ್ರೀಕುಲಟ್ಟೇ ಅತ್ಯ೦ತ ರೂಪವತಿ ಆಯಿನ, ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿಕುಲೆನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆಯಿನ ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿನ್ ತೂಪೆ. ಕೂಡ್ಲೆ, ಅಹಲ್ಯೆನ್ ಅನುಭವಿಸಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಉತ್ಕಟೇಚ್ಚೆ ಇ೦ದ್ರನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಉ೦ಡಾಪುಂಡು.
 • ಕೆಲವುಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಆಲೆನ ಚಲನವಲನೊನು ಅಂಚನೇ ಗಮನಿಸಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆ. ಒ೦ಜಿ ದಿನ ಬೊಲ್ಪುಗು, ಮಹರ್ಷಿ ಗೌತಮೆರ್ ಸುದೆಟ್ಟ್ ಮೀವೊಡು ಪಂದ್ ಬೇಕ ಲಕ್ಕ‌‍ದ್ ಆಶ್ರಮೊನು ಬುಡ್‌ದ್ ಪಿದಯಿ ಪೋಯಿನಪಗ, ಇ೦ದ್ರಗ್ ಈ ಸ೦ದರ್ಭ ಒ೦ಜಿ ಅತ್ಯ೦ತ ಸದವಕಾಶದ೦ಚ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.[೬][೭]
 • ಇ೦ದ್ರೆ ಗೌತಮ ಮುನಿಕುಲೆನಂಚ ಮಾರುವೇಷೊನು ಧರಿಸಾವೊನುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಹಲ್ಯೆ ಒರ್ತಿಯೇ ಇತ್ತ್‌ನ ಆಶ್ರಮೊನು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುವೆ. ಗೌತಮ ಮುನಿಕುಲೆನ ವೇಷೊಡು ಇತ್ತ್‌ನ ಇ೦ದ್ರನ್ ತೂದ್ ಅಹಲ್ಯೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪಲ್, "ನಿನ್ನ ವರ್ತನೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿನ ನಡವಳಿಕೆದಂಚ ತೋಜಿದ್ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಒರೊರ್ದೊರ ಎನನ್ ಕೈತಡೆಗ್ ಒಯ್ಯಿತೊಂದು ಅರೆನ ಕೈಕುಲೆಡ್ ಬಿಗಿತ್‌ದ್ ಅರ್‌ಕ್ಕ್‌ದ್ ಪತೊಂದು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಆನ೦ದಿಸಯೆರೆ ಬಯಸುವೆರ್. ಅವು ಎಂಕ್ ಸರಿಯಾದ್‌ ಗೊತ್ತುಂಡು" ಪಂದ್ ಪನ್ಪಲ್.
 • ಗೌತಮ ಮುನಿಕುಲೆನ ವೇಷೊಡು ಇತ್ತ್‌ನ ಇ೦ದ್ರೆ ಈ ಕತೆತ್ತ ಒರಿನ ಕೆಲವು ಆವೃತ್ತಿಲೆನ ಪ್ರಕಾರೊ, ಅಹಲ್ಯೆ ಇ೦ದ್ರದೇವನ ದೇಹೊರ್ದು ಪಿದಡುನ ಸುರಲೋಕದ ಸುಗ೦ಧೊನು ಗುರುತಿಸಯೆರೆ ಸಮರ್ಥೆ ಆಪಲ್‌ ಅಂಚ ಆ ಮೂಲಕ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಮೋಸ ಪೋವೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಊಹಿಸುವಲ್.[೮][೯] ಇ೦ದ್ರೆ ತನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆನ್ ಪೂರೈಸವೊಂದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಶ್ರಮೊರ್ದು ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪೆ.
 • ಗೌತಮ ಋಷಿಕುಲು ಆತ್ ಪೊರ್ತಾನಗ ಸುದೆಟ್ಟ್ ಮೀದ್ ಪಿರ ತಿರ್ಗ್‌ದ್‌ ಆಶ್ರಮದಂಚಿ ಬರೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಗೌತಮ ಮುನಿಕುಲು ಅರೆನ ಆಶ್ರಮದ ಬಾಕಿಲ್‌ಡ್ ಅರೆನವೇ ರೂಪೊನು ಹೊ೦ದ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪುನೆನ್ ತೂದ್ ದಾದನೋ ಎಡವಟ್ಟ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕ್ರುದ್ಧೆರಾಯಿನ ಗೌತಮ ಮುನಿಕುಲು ಬೊಗಸೆಡ್ ನೀರ್‌ನ್ ಪತೊಂದು, "ನಿಜವಾಗಿದ್‌ಲಾ ಈ ಏರ್ ಪನ್?" ಪಂದ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಜೋರು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕೇನುವೆರ್.
 • ಅಪಗ ಇ೦ದ್ರೆ ಆಯನ ನಿಜಸ್ವರೂಪೊಡು ಪ್ರಕಟ ಆಪೆ. ಅಯಿನ್ ತೂಯಿನ ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿಕುಲು, ಇ೦ದ್ರರ್ದ್ ನಡತ್ತ್‌ದ್‍ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿನ ಅನಾಹುತನ್‌ ಪೂರ ಊಹೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕೋಪಾವಿಷ್ಟೆರಾಪೆರ್.[೧೦] ಆರ್ ಇ೦ದ್ರಗ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ್, "ಈ ನಪು೦ಸಕೆ ಆದ್ ಪೊ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ನಿನನ್ ಶಪಿಸುವೆ". ಇಂಚ ಪಂಡ್‌ದ್ ಬೊಗಸೆಡ್ ನೀರ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ನೀರ್‌ನ್‍ ಇ೦ದ್ರನಂಚಿಗ್ ದಕ್ಕುವೆರ್.[೩]
 • ಆಶ್ರಮದ ಪಿದಯಿದಭಾಗೊಡು ಅವೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಗಲಾಟೆನ್ ಕೇನ್‌ನ ಅಹಲ್ಯೆ ಒರೊನೆ ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪಲ್. ಪಿದಯಿ ತೂನಗ ರಡ್ಡ್ ಜನಕುಲು ಒ೦ಜೇ ರೀತಿದ ತುತೈತ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನವು ತೂದ್ ಆಲೆಗ್ ಆಚಿರ ಆಪುಂಡು. ಅಲೆನ ಬಾಯಿರ್ದ್ ಈ ಪಾತೆರ ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು "ಎನ್ನ ಊಹೆ ನಿಜ ಆಂಡ್. ಯಾನ್ ಮೋಸ ಪೋಯೆ" ಪಂಡ್‌ದ್ ಬುಕ್ಕ್‌ದ್ ಬುಕ್ಕ್‌ದ್ ಬುಲಿಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಲ್.
 • ಉಂದೆನ್‌ ಕೇಂಡ್‌ನ ಗೌತಮೆರ್ ಕೋಪೊಡು ಕಿಡಿಕಿಡಿ ಆಯೆರ್‌. "ಈ ಮೋಸ ಪೋಪ ಪನ್ಪುನ ಅನುಮಾನ ನಿಕ್ಕ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್‍ದಾಂಡ ಈ ಆಯಗ್ ದಾಯೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಲ್ತ್‌ದ್‍ ಕೊರಿಯ?" ಪಂಡ್‌ದ್‍ ಕೋಪೊಡು ಅಹಲ್ಯೆನ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್‌. ಅಯಿಕ್ಕ್ ಅಹಲ್ಯೆ, "ಆಯನ ತದ್ರೂಪು ಇರೆನಂಚನೇ ತೋಜಿದ್‌ ಬತ್ತ್ಂಡ್" ಪಂಡ್‌ದ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಲ್.
 • ಅಪಗ ಗೌತಮೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್, "ಆಂಡಲಾ, ಈ ಇಂಬ್ಯನ ಅ೦ತರ೦ಗದ ಚರ್ಯೆಲೆನ್ ಗಮನಿಸವೊಡು ಇತ್ತ್ಂಡ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ, ಇಂಬ್ಯೆ ಅ೦ತರ೦ಗೊಡು ಒರಿ ಮಹಾಧೂರ್ತೆ ಆದ್‍ ಉಲ್ಲೆ. ಈ ಕಾರಣೊರ್ದು ತೆರಿದ್‌ ತೆರಿದ್‌ ಇಂಬ್ಯನ ವಿಚಾರೊಡು ಮೃದುಭಾವನು ತಳೆಯಿನ ಈ ಅಯನೊಟ್ಟುಗೆ ಸೇರ್‌ನ ನಿನನ್‌ಲಾ ಯಾನ್ ಶಪಿಸೊಂದು ಉಲ್ಲೆ. ಈ ಇಂಬ್ಯನ ಅ೦ತರ೦ಗೊನು ತೆರಿಯಾಂದೆ ಪೋಯಿನೆರ್ದ್‌, ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಲೆ ಆಲ ಪಂಡ್‌ದ್ ಯಾನ್ ನಿನನ್ ಶಪಿಸೊಂದು ಉಲ್ಲೆ" ಪಂಡ್‌ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂಚ ಪನೊಂದು ಗೌತಮೆರ್‌ ಬೊಗಸೆಡ್ ನೀರ್‌ನ್ ದಿಂಜವೊಂದು ಅಯಿನ್ ಅಹಲ್ಯೆನಂಚಿಗ್ ಕುಡ್‌ತೆರ್. ತತ್‍ಕ್ಷಣನೇ ಆಲ್ ಶಿಲೆಯಾದ್ ರೂಪು ಪಡೆಯಲ್‌.

ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಶ್ರೀರಾಮೆ ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರಿದ ರಾಜಕುಮಾರೆ ಆಯೆ. ಶ್ರೀರಾಮೆ ಮಹರ್ಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೆರೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಮಿಥಿಲೆಗ್ ಆಗಮಿಸೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ, ಅಕುಲು ನಿರ್ಜನವಾದ್ ಉಪ್ಪುನ ಆಶ್ರಮವೊ೦ಜೆನ್‌ ಮುಟ್ಟುವೆರ್‌. ಆ ಆಶ್ರಮದ ಮಧ್ಯಭಾಗೊಡು ಶಿಲೆಯೊ೦ಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಶಿಲೆರ್ದ್‌ ತುಳಸಿದ ದಯಿ ಒಂಜಿ ಬುಲೆವೊಂದು ಇತ್ತ್ಂಡ್.
 • ಅಪಗ ಶ್ರೀರಾಮೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆ. "ಮಹರ್ಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೆರೇ, ಉಂದು ಅಂತು ನಿಜಕ್ಕುಲಾ ವಿಸ್ಮಯಕರವಾದ್ ಉಂಡು. ಈ ಆಶ್ರಮೊಡು ಏರ್‌ಲಾ ವಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡಲಾ ತುಳಸಿದ ದಯಿ ಒಂಜಿ ಅಯಿಟ್ಟ್‌ಲಾ ಶಿಲೆಯೊ೦ಜೆರ್ದ್‌ ಬುಲಡವೊಂದು ಉಂಡು", ಪಂಡ್‌‍ದ್ ಉದ್ಗರಿಸವೆ.
 • ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿನ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಗ್ ಅಪಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೆರ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ್, "ಈ ಶಿಲೆತ್ತ ಉಳಯಿದ ಭಾಗೊಡು ಸ್ತ್ರೀ ಒರ್ತಿನ ಆತ್ಮ ನೆಲೆಯಾದ್ ಉಂಡು. ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಒರಿಯರ್ದ್ ಶಾಪೊಗು ಗುರಿಯಾದ್‌, ನನೊರಿಯರ್ದ್ ಮೋಸ ಪೋಯಿನಾಲ್‌.
 • ಎಲೈ ರಾಮನೇ, ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ್‌ನಕ್‍ಲೆನ್ ದೂಷಿಸಾದ್, ಶಿಕ್ಷಿಸವುನೆನ್ ಮಾತೆರ್‌ಲಾ ತೆರಿದುಲ್ಲೆರ್. ಆಂಡ, ಕೇವಲ ವಿಶೇಷರಾಇನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ಮಾತ್ರನೇ ತಪ್ಪಿದಸ್ಥೆರೆನ್ ಕ್ಷಮಿಸುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಅ೦ಚಿನಕುಲು ಪತಿತಪಾವನೆರ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪವೊನುವೆರ್.
 • ಎಲೈ ರಾಮನೇ, ಈ ಅ೦ಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂಚಾದ್‍, ಈ ನಿನ್ನ ಪಾದೊರ್ದು ಆ ಶಿಲೆನ್‍ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಾಯಂಡ, ಈ ಅಹಲ್ಯೆನ್ ಶಾಪೊರ್ದು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಾಯಿನ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು" ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಶ್ರೀರಾಮಚ೦ದ್ರೆ ಆ ಶಿಲೆಯತ್ತ ಕೈತಡೆ ಪೋದ್‍, ಮಹರ್ಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೆರೆನ ನಿರ್ದೇಶನದ೦ಚ ತನ್ನ ಪಾದೊನು ಆ ಶಿಲೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್‌ ದೀಪೆ. ಅಪಗ ಶ್ರೀರಾಮಚ೦ದ್ರೆ ಶಿಲೆನ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಾನಗ ಶಿಲೆ ಅಹಲ್ಯೆಯಾದ್ ಪರಿವರ್ತಿತ ಆಂಡ್‍.
 • ಅರ್ಥಾತ್, ಶ್ರೀರಾಮಚ೦ದ್ರನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶೊರ್ದು ಅಹಲ್ಯೆನ ಶಾಪವಿಮೋಚನೆ ಆಪುಂಡು. ಶಾಪವಿಮೋಚನೆ ಆಯಿನ ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಚ೦ದ್ರನ ಕಣ್ಣ್‌ಲೆಡ್ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿನ್ ದೀದ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪ್‌ಲ್, "ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎನನ್ ಶಪಿಸಾಯೆರ್‌ ಪಂಡ್‌ದ್ ಯಾನ್ ಭಾವಿಸಾದ್‌ ಇತ್ತೆ.
 • ಆಂಡ ಆ ಶಾಪ ಇನಿಕ್ಕ್ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವಾದ್ ಪರಿವರ್ತಿತ ಆಂಡ್‍. ಯಾನ್ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆರ್ದ್ ಶಿಲೆತ ರೂಪೊಡು ಕೈಗೊ೦ಡ್‍ದ್ ಇತ್ತ್‌ನ ರಾಮನಾಮದ ಜಪತ್ತ ಫಲೊರ್ದು, ಇನಿ ಎಂಕ್ ಭಗವ೦ತನ ದರ್ಶನಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಂಡ್‍. ನಿಜಕ್ಕ್‌ಲಾ ಎನ್ನ ಪಾಲ್‌ಗ್ ಉಂದು ಒಂಜಿ ವರ.
 • ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎಂಕಾದ್ ಕೊರೊಡಾಯಿನ ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪಂಡ ದೇವೆರೆನ ಮುಖದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಮಹಾಭಾಗ್ಯೊನು ಎಂಕ್ ಒದಗಾದ್ ಕೊರ್‌ನಂಚ ಆಂಡ್, ಅವು ಇನಿಕ್ಕ್ ನೆರವೇರ್ಂಡ್. ಒ೦ಜಿ ವೇಳೆ ಎನ್ನ ಪತಿದೇವೆರ್ ಎನನ್ ಶಪಿಸವಂದೆ ಪೋತುವೆರ್ಂಡ, ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಏಪೊಗುಲಾ ಒದಗ್‌ದ್ ಬತ್ತುದುವಂದ್" ಪಂಡ್‌ದ್ ಪನೊಂದು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಚ೦ದ್ರನ ಪಾದಕಮಲಲ್‌ಲೆಗ್‌ ಅಡ್ಡ ಬೂರುವಲ್.

ಪು.ತಿ.ನಾ ಅರೆನ ಅಹಲ್ಯೆ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕನ್ನಡೊಡು ಪು.ತಿ.ನ ಅರೆನ ಅಹಲ್ಯೆ ಪನ್ಪುನವು ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ನೀತಿನಾಟಕ. ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಕವಿ ಕಲ್ಲಾಯಿಮೆ ಅಹಲ್ಯೆ ಅತ್ತ್, ಆಲೆನ ಮನಸ್ಸ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೊಕ್ಕಲಾ ದುಂಬು ಪೋದ್ ಪೊಣ್ಣನ್ ಒರಿ ಆಣ್ ಕಲ್ಲ್ ಮಲ್ತೆಂಡ, ನನೊರಿ ಆಣ್‌ ಆಲೆಗ್ ಜುವನು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಪಂತೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. Mani 1975, p. 17.
 2. Garg 1992, pp. 235–6.
 3. ೩.೦ ೩.೧ Bhattacharya & March–April 2004, pp. 4–7.
 4. Goldman 1990, p. 218.
 5. "Archive copy". Archived from the original on 2020-10-28. Retrieved 2021-09-03.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 6. Feller 2004, p. 131.
 7. Söhnen-Thieme 1996, pp. 46–8.
 8. Söhnen-Thieme 1996, p. 39.
 9. Ray 2007, pp. 24–5.
 10. Söhnen-Thieme 1996, pp. 58–9.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಹಲ್ಯ&oldid=164075"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು