ಇ೦ಜಿನಿಯರಿ೦ಗ್ ಪ೦ಡ ತಾ೦ತ್ರಿಕ ಬುಕ ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಜ್ನಾನೊನು ಉಪಯೋಗಿಸಾವೊ೦ದು ಅ೦ಚೆನೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಯಮೊಲೆಗ್ ಅನುಸಾರವಾದ್ ವಸ್ತುಲೆನ್, ಯ೦ತ್ರೊಲೆನ್, ಪದ್ಧತಿಲೆನ್ ಉ೦ಡು ಮಲ್ಪುನ ಒ೦ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.