ಇಸ್ಲಾಮ್ ಎಂಬುದು 'ಸಲಾಮ್' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದುದಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ‘ಶಾಂತಿ’ ಎಂದಾಗಿದೆ.