ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ ಸಾಧನ thumb|right|ubuntu 8.04 ಉಬುಂಟು ಪನ್ಪುನ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜನಪದೊಟ್ಟು ಮೂಡ್‌ದ್ ಬರ್ಪುನ ಶಬ್ಧ. `ಒರಿನಕುಲೆನಡೆಗ್ ಮಾನವೀಯತೆ' (ಇತರರೆಡೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ) ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೀತಿಗ್ ಉಬುಂಟು ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಪ್ರತೀತಿ. ಉಬುಂಟು ಲಿನಕ್ಸ್, ಡೆಬಿಯನ್ ವಿತರಣೆನ್ ಆಧರಿಸಾದ್ ಕನತ್‌ನ (ತರಲಾದ) ಒಂಜಿ ಲಿನಕ್ಸ್ ವಿತರಣೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಕಂಪೆನಿ ಈ ಯೋಜನೆನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸವುಂಡು. (ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಕಂಪೆನಿದ ಮಾಲೀಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಷಟ್ಟಲ್ ವರ್ತ್). thumb|left|ಉಬುಂಟುಡು ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲುಗು ಪೊಸ ಬಿಡುಗಡೆನ್‍ ಒಳಗೊಂಡ್‌ನ ಕಾರ್ಯನೀತಿನ್ ರೂಡಿಸವೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಈ ವಿತರಣೆದ ಸಮುದಾಯ, ಆಕರೊನು ಬೊಕ್ಕ ಬೈನರಿಲೆನ್ ಮುಕ್ತವಾದ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಧರ್ಮೊಗುಲಾ ಅಂದ್. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಅಂತರಜಾಲೊರ್ದು ಉಂದೆನ್ ಪಡೆಯೆರೆ ಆವಂದಿನಕುಲೆಗ್‌ ಉಬುಂಟು ಧರ್ಮಾರ್ತವಾದ್ ಸಿಡಿಲೆನ್ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲ್‌ಗ್ ಮುಟ್ಟವುಂಡು.

ಆವೃತ್ತಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಆವೃತ್ತಿ ಕೋಡ್ ಪುದರ್ ಆವೃತ್ತಿದ ದಿನ
೪.೧೦ Warty Warthog ೨೦೦೪-೧೦-೨೦
೫.೦೪ Hoary Hedgehog ೨೦೦೫-೦೪-೦೮
೫.೧೦ Breezy Badger ೨೦೦೫-೧೦-೧೩
೬.೦೬ LTS Dapper DuckDrake ೨೦೦೬-೦೬-೦೧
೬.೧೦ Edgy Eft ೨೦೦೬-೧೦-೨೬
೭.೦೪ Feisty DeerFawn ೨೦೦೭-೦೪-೧೯
೭.೧೦ Gutsy Gibbon ೨೦೦೭-೧೦-೧೮
೮.೦೪ LTS Hardy Heron ೨೦೦೮-೦೪-೨೪
೮.೧೦ Intrepid Ibex ೨೦೦೮-೧೦-೩೦
೯.೦೪ Jaunty Jackalope ೨೦೦೯-೦೪-೨೩
೯.೧೦ Karmic Koala ೨೦೦೯-೧೦-೨೯
೧೦.೦೪ LTS Lucid Lynx ೨೦೧೦-೦೪-೨೯
೧೦.೧೦ Maverick Meerkat ೨೦೧೦-೧೦-೧೦
೧೧.೦೪ Natty Narwhal ೨೦೧೧-೦೪-೨೮
೧೧.೧೦ Oneiric Ocelot ೨೦೧೧-೧೦-೧೩
೧೨.೦೪ LTS Pricise Pangolian ೨೦೧೨-೧೪-೧೩
೧೨.೧೦ Quantal ೨೦೧೨-೧೦-೧೩
೧೩.೦೪ Raring Ringtail ೨೦೧೩-೦೪-೧೩
೧೩.೧೦ Saucy Salamandor ೨೦೧೩-೧೦-೧೩
೧೪.೦೪ LTS Trusty Tahr ೨೦೧೪-೦೪-೧೩
೧೪.೧೦ Utopic Unicorn
೧೫.೦೪ Vivid Vervet
೧೫.೧೦ Wily Werewolf
೧೬.೦೪ ಕ್ಸೀನಿಯಲ್ ಕ್ಸೀರಸ್
೧೬.೧೦ ಯಕ್ಕೆಟ್ಟಿ ಯಾಕ್
೧೭.೦೪ ಜೆಸ್ಟಿ ಜಾಪಸ್
೧೭.೧೦ ಆರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಆರ್ಡ್ ವರ್ಕ್
೧೮.೦೪ ಬೋನಿಯಾಕ್ ಬೀವರ್

ಉಂದೆನ್ ತೂಲೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಲಿನಕ್ಸ್ ವಿತರಣೆಲು

ವರ್ಗ:ಗಣಕಯಂತ್ರ ವರ್ಗ:ಲಿನಕ್ಸ್ ವಿತರಣೆಲು ವರ್ಗ:ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ ಸಾಧನೊ ವರ್ಗ:ಮುಕ್ತ ತಂತ್ರಾಂಶೊಲು

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಉಬುಂಟು&oldid=133097"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು