ಐತಾರೊ

ವಾರಡ್ ಸುರುತ ದಿನ. ಎಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ದಿನೊಟ್ ರಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ವರ್ಸಗ್ 52-53 ಐತಾರೊಲು ಬರ್ಪುಂಡು.

ಒಂಜಿ ವಾರೊಗು ಏಳ್ ದಿನೊ. ವಾರದ ಪುದರ್ ಒಂಜೇ ಆಂಡಲಾ ಅಯಿನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದೇ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ವಾರದ ಸುರುತ್ತ ದಿನ. ತುಳುವೆರ್ ವಾರೊಲೆನ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ್.

ವಾರೊದ ಏಳ್ ದಿನೊಕುಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ಐರಾರೊ - ಆದಿತ್ಯವಾರ/ರವಿವಾರ/ಭಾನುವಾರ (ಕನ್ನಡ) SUNDAY (ಇಂಗ್ಲಿಷ್)
  2. ಸೋಮಾರ - ಸೋಮವಾರ/ಚಂದ್ರವಾರ (ಕನ್ನಡ) MONDAY (ಇಂಗ್ಲಿಷ್)
  3. ಅಂಗಾರೆ - ಮಂಗಳವಾರ (ಕನ್ನಡ) TUESDAY(ಇಂಗ್ಲಿಷ್)
  4. ಬುದಾರ - ಬುಧವಾರ (ಕನ್ನಡ) WEDNESDAY(ಇಂಗ್ಲಿಷ್)
  5. ಗುರುವಾರೊ - ಗುರುವಾರ (ಕನ್ನಡ) THURSDAY(ಇಂಗ್ಲಿಷ್)
  6. ಸುಕ್ರಾರ - ಶುಕ್ರವಾರ (ಕನ್ನಡ) FRIDAY(ಇಂಗ್ಲಿಷ್)
  7. ಸನಿವಾರೊ - ಶನಿವಾರ (ಕನ್ನಡ) SATURDAY(ಇಂಗ್ಲಿಷ್)

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಐತಾರೊ&oldid=128564"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು