ಕುಂಟು ನೂಲು ಇಜ್ಜಾಂಡ ದಾರನ್ ಬಲಕೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮಲ್ಪುನ ವಸ್ತು. ಬಾರೀ ಪಿರಕ್‌ದ್ದ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲಾ ಮನುಸ್ಯೇರ್ ಕುಂಟುನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೋಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ್.[೧][೨]

ಕುಂಟು

ಬೇತೆ ಬಾಸೆಡ್ ಕುಂಟುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ಕನ್ನಡ = ಬಟ್ಟೆ
  2. ಆಂಗ್ಲ ಬಾಸೆ = ಕ್ಲೋತ್ (Cloth)
  3. ಬ್ಯಾರಿ ಬಾಸೆ = ಚಟ್ಟೆ
  4. ಹಿಂದಿ = ಕಪಡಾ

ಬಳಕೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕುಂಟುಲೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೇರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಅರ್ವೆಯಾದ್, ಕೈಚೀಲವಾದ್, ಬುಟ್ಟಿಯಾದ್ ಕುಂಟುನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೇರ್. ಇಲ್ಲಡ್ ಜಮಖಾನ, ಗವಸು, ಕಿಟಕಿದ ಪರದೆ, ಟವೆಲ್, ಮೇಜ್ ದ ಮಿತ್ ಕುಂಟು, ಮಂದಿರಿ, ಪುದೆಪುನ ಕುಂಟು ನನಾತ್ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೇರ್.[೩]

ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾದ್ ಕುಂಟುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಉದ್ದೇಸೊಗು ಕುಂಟುಲೆನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೇರ್. ಜಿಯೋಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್, ಕೃಷಿ ಕುಂಟು, ರಕ್ಷಣಾ ಕುಂಟು ಇತ್ಯಾದಿ.[೪]

ಕುಂಟು ಅರ್ದುನ ವಿಧಾನಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 
ಸುದೆತ ಬರಿಟ್ ಕುಂಟು ಅರ್ದುನ ಪಂಜೋವುಲು

ರಡ್ ರೀತಿಡ್ ಕುಂಟುನು ಅರ್ದುವೇರ್.

  1. ಕುಂಟು ಅರ್ದುನ ಕಲ್‌ಡ್
  2. ವಾಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನ್‌ಡ್ (ಯಂತ್ರ)

ನಂಬೊಲಿಗೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ರಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡ್ ಕುಂಟು ಅರ್ದೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ದ್ ಹಿರಿಯೇರ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಐಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣೊಳು ಉಂಡು.

ನಂಬಿಕೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ರಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವೆರ್ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತು.ನಮ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಂಟು ಅರ್ದ್ಂಡಾ ದೇವೆರ್ ನ ನಿದ್ರೆನ್ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತಿಲಕ ಪಂದ್.ಅಂಚಾದ್ ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತುಡ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಬೇಲೆನ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡು .ದೇವೆರ್‌ನ ನಿದ್ರೆ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ.ಅಂಚೆನೆ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ರಕ್ಕಸನಕುಲು ಪೂರ ಲಕ್ಕುವ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.ರಾತ್ರೀಡ್ ಕುಂಟು ಅರ್ದುನ ಸಬ್ದ ಇಲ್ಲದ್ ಕುಬಲ್ಗ್ ಕೇನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್[೫]

ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ರಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಂಟು ಅರ್ದ್ಂಡ ಕುರೆ ಪೋವಂದೆ ಇಪ್ಪು.ಅಂಚೆನೆ ಅಂಗಿಡ್ ದಾಲ ಬೋಡಾಯಿನ ವಸ್ತುಲು ಇತ್ತ್ಂಡಾ ಕತ್ತಲೆಡ್ ತೋಜುಜಿ ಪಂದ್ ರಾತ್ರಿ ಪೋರ್ತುಡು ಕುಂಟು ಅರ್ದಿಜಿಂಡನೇ ಎಡ್ಡೆ.

ವೈಚಾರಿಕತೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ರಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಂಟುಲೆನ್ ಅರ್ದ್ಂಡ ಸರಿಯಾದ್ ಕುಂಟುಲು ನುಂಗುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಲು ಸೈಪುಜ. ದೊಂಬುಗು ನುಂಗುಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕುಂಟು&oldid=147352"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು