ಕುಶಾನೆರು ಯು-ಚಿಯ ಪುದರುದ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗೊಗು ಸೇರುದಿನಕುಲು. ಅಗುಲು ಚೀನಾ ದೇಸೊಡು ವಾಸಿಸೋಂದು ಇತ್ತೆರು[೧]. ಮೊಕುಲೆನ ಸುರುತ ರಾಜೆ ಕುಜುಲ ಕ್ಯಾಡ್ ಫೈಸೆಸ್. ರಡ್ಡುನೆದ ರಾಜೆ ಕ್ಯಾಡ್ ಫೈಸೆಸ್. ಕಾನಿಷ್ಕ ಮೊಕುಲೆನ ವಂಶದ ಮೂಜಿನೆ ಅರಸೆ. ಕಾನಿಷ್ಕ ಕುಶಾನೆರೆನ ಮಸ್ತು ಪುದರು ಪೂತಿನ ಅರಸೆ. ಕಾನಿಷ್ಕನು ಶಕಯುಗದ ಸ್ಥಾಪಕೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಕಾನಿಷ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರನು ಗೆಂದುದು ಅಲ್ಪ ಸ್ಮಾರಕಪುರ ಕಟ್ಟಯೆ. ಕಾನಿಸ್ ಪುರ ಪಂದಿನ ಪಟ್ಟಣಗು ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಡಿಯೆ. ಶ್ರೀನಗರ ಪಂದು ಪುದರು ಉಂಡು.

ಕುಶಾನೆರೆ ನಾಣ್ಯ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. http://www.kushan.org/general/other/part1.htm