ಕೆದು ಪಂಡ ಕನ್ನಡೊಡು ಕೆರೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಕೆದುವೇ ಜನಕ್‍ಲೆನ ನೀರ್ದ ಅಸರೆ ಆದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಲೆತ್ತ ನೀರ್‍ದ ಸಾದಿಲ್ ಉಲ್ಲೊ

ಕೆದು

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕೆದು&oldid=71141"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು