ಕೊಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಪತ್ತುನ ಪಕ್ಕಿ. ನೀರ್‍ಡ್ ಉಂತೆರೆಗ್ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿನಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ ಪತ್ತೆರೆಗ್ ಸುಲಭ ಆವೆರೆಗ್ ನೆತ್ತ ಕಂಟೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕುಲಾ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಕೊಕ್ಕರೆ

ಕೊಕ್ಕರೆ ಉಪ್ಪುನ ದೇಸೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕೊಕ್ಕರೆಡ್ ೧೫ ಜಾತಿದ ಕೊಕ್ಕರೆ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.[೧]ಡ್ ೮ ಜಾತಿದ ಕೊಕ್ಕರೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಯುರೋಪ್ ಬೊಕ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾಡ್ ೨ ಜಾತಿದ ಕೊಕ್ಕರೆ ಉಂಡು.

ಕೊಕ್ಕರೆದ ತೆನಸ್ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕೊಕ್ಕರೆದ ಮುಕ್ಯೊ ತೆನಸ್ ಮೀನ್. ಆಂಡ ಉಂದು ಪೂರ ಆಹಾರನ್‌ಲಾ ತಿನ್ಪುಂಡು. ಉದಾರ್‌ಮೆಗ್: ಚೊಂದ ಕಪ್ಪೆ, ಕೀಡೆ, ದಾನ್ಯ, ಈತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಕಾಡ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಫಲ ವಸ್ತುಲೆನ್ಲ ತಿನ್ಪುಂಡು.

ಕೊಕ್ಕರೆದ ವಿದೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕೇವಲ ೯೦ಸೆಂ.ಮೀ. ಬುಲೆವುನ ಮುಂಗೋಲಿಯದ ಡೆಮೋಸೆಲೀ ಕೊಕ್ಕರೆ ಪೂರೆಡ್ದ್ಲಾ ಕಿನ್ನ ಕೊಕ್ಕರೆ. ಭಾರತದ ಸಾರಸ್ ಕೊಕ್ಕರೆ ಸುಮಾರ್ ೫ ಅಡಿ ಉದ್ದ ಬುಲೆವುಂಡು.ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಂಪು ಜುಟ್ಟುದ ಕೊಕ್ಕರೆ ೧೨ ಕಿಲ ಭಾರ ಇತ್ತ್ದ್,ಉಂದು ಮಾತೆಡ್ದ್ಲಾ ಭಾರದ ಕೊಕ್ಕರೆ ಆತ್ಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. en:East Asia
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕೊಕ್ಕರೆ&oldid=130511"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು