ಗಣಿತ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ. ಪ್ರಮಾಣೊ, ವಿನ್ಯಾಸೊ, ಅವಕಾಸೊ, ಬದಲಾವಣೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಲೆ ಬಗೆಟ್ ಜ್ಞಾನೊನ್ ಸಂಪೊಲಿಪುನ ಅಧ್ಯಯನೊ ಪ್ರಕಾರೊ ಗಣಿತೊ. ಗಣಿತೊದ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅರ್ತೊದ ಬಗೆಟ್ ದಿಂಜ ಬಿನ್ನಾಬಿಪ್ರಾಯೊಲು ಉಂಡು. ಗಣಿತ 'ವಿಜ್ಞಾನೊದ ಪ್ರಕಾರೊನೆ?', 'ನೈಜತೆನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬುಂಡೆ?' ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಸ್ಟೊದ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆ ಬಗೆಟ್ ಒಮ್ಮೊತೊ ಇದ್ದಿ.

iಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಟ್ಟೊದ ವಿನ್ಯಾಸೊನು ಗಣಿತೊಡು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸಮೀಕರನೊಡ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸವು

ವಿಭಾಗೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪ್ರಮಾನೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

         
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಕ್ಯೆಲು ಪೂರ್ಣ ಸಂಕ್ಯೆಲು ಭಾಗಲಬ್ಢೊ ಸಂಕ್ಯೆಲು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಕ್ಯೆಲು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಕ್ಯೆಲು

ವಿನ್ಯಾಸೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  ಫೈಲ್:Rubik float.png    
ಅಂಕ ಗಣಿತ Abstract algebra Group theory Order theory

ಸ್ಪೇಸ್ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

         
ರೇಖಾಗಣಿತ ತ್ರಿಕೋಣಮಿತಿ Differential geometry Topology Fractal geometry

ಬದಲಾವಣೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

       
ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ ಸದಿಶ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ Differential equations Dynamical systems ಗೊಂದಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಆಧಾರೊ ಸೂತ್ರೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ತತ್ವೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

     
ಗಣಿತ ತರ್ಕ ಗಣಶಾಸ್ತ್ರ Category theory

Discrete Mathematicsಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

       
Combinatorics Theory of computation ಗೂಢಲಿಪಿಶಾಸ್ತ್ರ Graph theory

ಉಪಯುಕ್ತೊ ಗಣಿತಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

Mathematical physicsAnalytical mechanicsMathematical fluid dynamicsNumerical analysisOptimizationProbabilityಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರMathematical economicsFinancial mathematicsGame theoryMathematical biologyCryptographyOperations research

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗಣಿತ&oldid=135249"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು