ಚೊಂಬು/ಚೆಂಬು ಪಂಡ ನೀರ್‌ನ್ ದಿಂಜದ್ ದೀಯೆರೆ ಗಳಸುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೊ.

ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಚೆಂಬುನು ಮಣ್ಣ್, ಕಂಚಿ, ಅಲುಮೀನಿಯಂ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೀಲ್‍ಡ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಕುಪ್ಪಿಡ್‍ಲಾ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಚೆಂಬುದ ವಿಧೊಕುಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಚೊಂಬು&oldid=128754"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು