ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ
{{Infobox_ಸುಧೆ
 | river_name = 
 | image_name =
 | caption = 
 | origin = 
 | mouth = 
 | basin_countries =
 | length = 
 | elevation = 
 | mouth_elevation = 
 | discharge = 
 | watershed = 
}}