ಜ್ಯೂವರಾಸಿದ ಜ್ಯೂವದ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್. ಕಣ್ಣು, ಕೆಬಿ, ಮೂಂಕು, ತರೆ,[೧] ಕೂಜಲ್, ಬಾಯಿ, ಕೂಲಿ, ಇಂಚ ಕಂಟೆಲ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಇಪ್ಪುನ ಜ್ಯೂವದ ಭಾಗ. ತರೆ ಪನಪಿನೆಕ್ ತುಳುವೆರ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ್ದ್ಲಾ ಗೆರೆಪುವೆರ್. "ತರೆಕರ್ಚಿ ಮಲ್ತುಂಡ ದಾದಾಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ" ಪನ್ಪಿ ನಾಟ್ ಪಾತೆರ ಉಂಡು.

A clay-baked face. Roman votive offering Wellcome L0035919.jpg

ಗಾದೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ರಡ್ಡ್ ತರೆ ಒಂಜಾವು ನಾಲ್ ಮಿರೆ ಒಂಜಾವಂದ್

ನಂಬೊಲಿಕೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನಗ ತರೆ ಬರ್ಚರೆ ಬಲ್ಲಿ
  2. ತರೆಕ್ಕ್ ಹಾಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ

ಪಿದಾಯಿದ ಕೊಂಡಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. http://m.prajavani.net/news/article/2015/10/26/360782.html


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ತರೆ&oldid=71575"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು