ತೆಕ್ಕಿದ ಮರ ಲೋಕದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೇ ಮರ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಪಡೆತ್ಂಡ್. ಈ ಮರಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಉಂಡು[೧]

ತೆಕ್ಕಿದಮರ
ತೆಕ್ಕಿದಮರ

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ವ್ಯೆಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್-ಟೆಕ್ಟೊನ ಗ್ರಾಂಡಿಸ್ (Tectona grandis)
 • ಕನ್ನಡ -ಸಾಗುವಾನಿಮರ, ತೇಗ, ತ್ಯಾಗದಮರ,ತಡ್ಡಿ
 • ಸಂಸ್ಕೃತ -ಸಕ ,ಶಾಖ
 • ಹಿಂದಿ -ಸ್ವಗನ್
 • ತಮಿಳು -ತೇಕ್ಕು
 • ತೆಲುಗು -ಪೆದ್ದತೇಕು
 • ಇಂಗ್ಲೀಷ್ -ಟೀಕ್ (Teak)

ಮರತ ಪೊಲಬುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಲೋಕದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೇ ಮರ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಪಡೆತಿನ ತೆಕ್ಕಿದ ಮರ ದಕ್ಷಿಣಾ ಭಾರತೊಡೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಪುಂಡು.ಈ ಮರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಅಯಿನಾತೆಗ್ ಬದುಕುಂಡು.ಆಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ತೋಟದ ಲೆಕ್ಕ ಬಳಪವೆರ್.ಈ ಮರ ಎಡ್ಡೆ ಬಳತ್ಂಡ ೯೦ ಡ್ದ್ ೧೨೦ ಫೀಟ್ ಎತ್ತರೊ ಮುಟ್ಟ ಬಳಪುಂಡು.ಮರತ ದಂಡ್ ಸರ್ತ್ ಎತ್ತರೊಗು ಕಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ್‌ದ್.ಎಲ್ಯ ಗೆಲ್ಲ್‌ಲೆಗ್ ನಾಲ್ ಮೂಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಇರೆಕುಲು ಅಗಲವಾದ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉರುಟು ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಇರೆತ ಅಡಿ ಭಾಗ ದೊರಗ್ಗಾದ್ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ನಯವಾದುಪ್ಪುಂಡು.ಬರ್ಸದ ಸಮಯೊಡು ಮರ ಪೂ ಬುಡಿಯೆರೆ ಸುರು ಆಪುಂಡು.ಎಲ್ಯ ಪೂ ಗೊಂಚಲಾದಿತ್ತ್ ದ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪರಿಮಳ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ತೆಕ್ಕಿದ ಮರ‌ಟ್ ಉರುಟಾದ್ ಮೆತ್ತೆನ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಯ ಕಾಯಿಲು ಆಪುಂಡು.

ಉಪಯೋಗಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ತೆಕ್ಕಿದ ಮರತ ಬೇರ್ ನ್ ಏಡ್‍ದ ಪೇರ್ ಡ್ ಕೊದಿಪಾದ್ ಪರ್ಂಡ ಪಟಿಕೆದ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು[೨]
 • ತೆಕ್ಕಿದ ಮರತ ಚೆಕ್ಕೆದ ಪೊಡಿನ್ ಗೀರ್ನ ಗಾಯದ ಮಿತ್ತ್ ಪಾಡ್ಂಡ ಬೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ತೆಕ್ಕಿದ ಬಿತ್ತ್‌ನ್ ಅರೆತ್‌ದ್ ಒಂತೆ ಬಂಜಿಗ್ ಪರ್ದ್ ನನ ಒಂತೆ ಪೊಕ್ಕುಲು ಸುತ್ತ ಪೂಜಿಂಡ ಪಟಿಕೆದ ಕಲ್ಲ್ ಕರದ್ ಪೋಪುಂಡು.ಕೆಲವು ದಿನೊಮುಟ್ಟ ಈ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು
 • ತೆಕ್ಕಿದ ಬಿತ್ತ್‌ಡ್ದ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆ ತರಕ್ ಪೂಜಿಂಡ ಕೂಜಲ್ ಸೊಂಪಾದ್ ಬಳಪುಂಡು.
 • ತೆಕ್ಕಿದ ಬಿತ್ತ್‌ಡ್ದ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಕ್ ಪೂಜಿಂಡ ಮೇಲ್ ಕಿರ್ಬೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿನ್ ತೆಕ್ಕಿದ ಮರತ ಇರೆಟ್ ಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. http://www.stuartxchange.org/Tekla.html
 2. http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Tectona+grandis