ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡೊದ ತೆಂಕಯಿ ಕೊಡಿಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನಕ್ಷೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.