ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ
Star Fish Aquarium

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಮೀನ್. ಉಂದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ,[೧] ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ, ಬೊಕ ಅರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರಡ್ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನೆಟ್ಟ್ ಸುಮಾರ್ ೧೮೦೦ಪ್ರಬೇದ ಉಂಡು. ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನ್ ೧೦ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬದುಕುಂಡು. ಉಂದು ಕೆಂಪು, ಕೇಸರಿ, ನೀಲಿ, ಕಂದು ಬಣ್ಣಡ್ ತೂವೆರೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಉಂದು ಪೂರ ಬುಲೆವೆರೆಗ್ ಸುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ವರುಷ ತಾಗುಂಡು. ನೆತ್ತ ಜೀವ ಮ್ರುದು ಇಪ್ಪುಂಡು.

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಜಲಸಸ್ಯನ್ ತಿಂದ್ ಬದುಕುಂಡು. ಉಂದು ನರಮಂಡಲದ ರಚನೆ ಹೊಂದುದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಪರ್ಶ, ಬೊಲ್ಪು, ನೀರ್ದ ಮಟ್ಟ ಉಂದೆನ್ ಮತ ಬೇಗ ಗ್ರಹಿಸುನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು.

  1. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ