ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ

ನಾಕುತಂತಿ

ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆನ ಕವನ ಸಂಕಲನೊ

ನಾಕುತಂತಿ - ವರಕವಿ ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆನ ಕವನ ಸಂಕಲನೊ. ಇಂದೆಕಾತ್ರೊ ಬೇಂದ್ರೆಗ್ ೧೯೭೩ಡ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ’ನಾಕು ತಂತಿ’ ಕವನೊಡು ನಾಲ್ ಭಾಗೊಲುಂಡು. ಆರೇ ಪನ್ಪುನಂಚನೆ ಉಂದು ಒಂಜೇ ಗಾಗೊದ ನಾಲ್ ಮರ್ಗಿಲ್. ಸುರುತ ಬಾಗೊಡು ಧ್ವನಿ ಬಲವಾದ್ ಉಂಡು. ಎರಡನೆದ ಬಾಗೊಡು ಪ್ರತಿಮೆಲ್ ಸಾಲುಂಡು. ಮೂಜನೆ ಬಾಗೊಡು ಒಂಜಿ ಸವಾಲ್ ಜವಾಬ್ ಉಂಡು. ನಾಲನೆ ಬಾಗೊಡು ಒಂಜನೆ ಬಾಗೊದ ಧ್ವನಿನ್ ಬುಡಂದೆ ಪನ್ಪುಂಡು.[೧]

ಲೇಖನೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ