ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ
ಲಾಬ್ರಡಾರ್ ರಿಟ್ರೀವರ್ ಪನ್ಪಿನ ಜಾತಿದ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ

ನಾಯಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಸಾಂಕುನಂಚಿನ ತೋಳ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಯಾದುಂಡು. ನರಮಾನಿನ ಇತಿಹಾಸಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲಸೊಲೆಗಾದ್ ಅಂಚೆನೆ ತಾಂಕನದ-ಪ್ರಾಣಿಯಾದ್ ಉಪಯೋಗೊಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಉಂದು.ನಮ್ಮ ವಿಸ್ವಾಸೊಡು ಒಟ್ಟು ೧೦೦೦ ಮಿಲಿಯನ್ ನಾಯಿಲು ಉಂಡು.ನಾಯಿಗ್ ಲಾಟಿನ್ ಬಾಷೆಡ್ 'ಕಾನಿಸ್' ಪನ್ಪೆರ್.

ಸಾಂಕನದ ಪಿರಾನಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನಿನ ನಡುಟು ಉಪ್ಪುನ ಸಮ್ಮ೦ದ ಸಾ೦ಕುನ ಪ್ರಾಣಿಯಾಯಿನ ನಾಯಿಗ್ ತುಚ್ಚುನ ಬುದ್ಧಿಲಾ ಉಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಾಯಿ ತೋಳ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಪ್ರಾಣಿ. ಆಂಡ ನಾಯಿ ಅಯಿತ ದೊಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಜಮಾನಿ ಅಯಿನ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ. ದನಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ ಆಜ್ಞೆನ್ ನಾಯಿ ಕೇ೦ದ್ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿಗಲಾ ಕಾಟ್ ನಾಯಿಗಲಾ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು.

ನಾಯಿತ ಜಾತಿಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. ಅಕಿತಿ ಇನು
 2. ಅಕ್ಬಾಶ್
 3. ಅಫ್ಫೆನ್ಪಿಶರ್
 4. ಅಫ್ಗನ್ ಹೌಂಡ್
 5. ಆಲ್ಫಿನ್ ಸ್ಪಾನಿಯಳ್
 6. ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಕಿತ
 7. ಕಣ್ಣಿ
 8. ಕೊಂಬೈ
 9. ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರೈವರ್[೧]
 10. ಚಿಪ್ಪಿ ಪಾರೆಯ್
 11. ಜರ್ಮ್ನನ್ ಶೆಫೆರ್ಡ್[೨]
 12. ಪಮೇರಿಯನ್
 13. ಬಾಕ್ಸರ್[೩]
 14. ಬೀಗಲ್[೪]
 15. ಬುಲ್ಡಾಗ್[೫]
 16. ಭಾರ್ಬೆಟ್
 17. ಮುಧೋಳ ನಾಯಿ
 18. ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್ ಟೆರಿಯರ್[೬]
 19. ರಾಜ ಪಾಳಯಮ್
 20. ರಾಂಪುರ
 21. ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ರಿಟ್ರೈವರ್[೭]

ಅನುಕೂಲೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಇಲ್ಲೊಗು ಕಲ್ವೇರ್ ಬರಂದಿಲೆಕ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು
 • ಏರ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ಪುಂಡಲಾ ಕೊರೆಪ್ಪುನ ಸ್ವರಟ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಕ್‍ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾವುಂಡು
 • ಇಲ್ಲ್ ಕಾಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು
 • ಯಾಜಮಾನನ ಪಾತೆರನ್ ಕೇನುಂಡು.
 • ಕೆಲವು ನಾಯಿಲು ಯಾಜಮಾನಗಾದ್ ಜೀವ ಕೊರ್‍ನಲಾ ಉಂಡು

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ನಾಯಿ&oldid=115525"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು