ಉಂದು ದಪ್ಪ, ಒರೆ, ಕೊರೆ ಅಲಪುನವು

ಅಲತೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಒಂಜಿ ನೂಲುದ ದಪ್ಪದಾತ್

ಗಳಸುನಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮರತ್ತ ಬೇಲೆ, ಇಲ್ಲತ ಗೊಡೆ

ಪಾತೆರೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಒಂಜಿ ನೂಲ್‌ತತ್ತ್ ಎಡತ್ತ್‌ಗ್ ಬರೊಡಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ನೂಲು&oldid=126467"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು